Vedtak som er gjorte, som må medføre enten lovendring, regulering av plana eller rutineendring

 

·       All kontrollveiing av elg skal utføres med storvaldets vekt av to medlemmer av styret som ikkje har delteke i jakta eller er medlem av jaktfeltet/jaktfelta som jakta har skjedd i.

Dersom ikkje to medlem av styret er tilgjengeleg, nytter ein varamedlem.

(Vi må lage ei kompensasjonsordning her, samt eit registreringssystem)

 

·        All kontrollveiing av hjort  som kjem inn under vrakdyrordninga, skal skje av minst eitt medlem av styret, eller ein utsendt av styret. (Vi må lage ei kompensasjonsordning her, samt eit registreringssystem)

 

·        All felling av hjort skal rapporteres innen 24 timer etter felling, med opplysningar om kategori dyr, tidspunkt og stad/ jaktfelt. Ønskeleg at det og er rom for ekstra opplysningar.

 

·        Skadeskyting skal varslast styret i storvaldet  snarast mogleg, seinast ved avslutning av ettersøk første  dag

 

·        Flest mogleg av storvaldets medlemmer bør verte registrert med e-postadresse og telefonnummer.

 

·        I reglane for jakt og samarbeid som er sett for storvaldet er det foreslege at valdet kan ha ein felles ettersøksavtale. Er dette noko valdet bør satse på ? Korleis godgjere dette ?

 

·        Grunneigarane varsle før årsmøtet om ønsket endringar i driftsplana.

 

·        Gevir er hovudkriteriet for aldersbestemming av hanndyr. Sykkelstyre og spissbukk reknes som 1 ½ åring uansett storleik.

 

·        Rutiner for innbetaling av fellingsavgift for elg må utarbeidas, samt rutiner for fordeling og utbetaling til grunneigarane. NB: Utbetalinga til grunneigarane må  på sikt skje direkte. Jaktfeltsleiar er ikkje det same som jaktleiar. Jaktfeltsleiar må vere grunneigar , medan jaktleiar kan vere jeger. (Ein person som ikkje er grunneigar kan ikkje vere jaktfeltsleiar)

 

·     Vi manglar oversiktleg organisasjonstruktur. Forslag : Grunneigar – jaktfeltsleiar- styre. Jaktleiar / jaktleiarar er underlagt jaktfeltsleiar.

 

·        Vi har til no oppført oss som jegerer, ikkje som grunneigarar

  •  Korleis skal vi forhalde oss til følgende problematikk: Når eit vald har tildelt 1 vaksen dyr + eit ungdyr, og disse blir skutt. Korleis skal vi da forholde oss til at det vaksne dyret er skrapdyr, men ungdyret held sin vektgrense. Etter reglene skal ein få nytt vakse dyr for det skutte, men det skjer ikkje pga av kvoten da er fylt. Her er det ein feil i reglane.

 

  • Korleis er bestanden av hjort etter jakta 2009 ?  Det er felt 77 dyr av 106 tildelte.