Forespørsel om registrering

 

FORESPØRSELOM DELTAKELSE I REGISTRERING AV FELT HJORTEVILT, FLÅTT OG HJORTELUSFLUE PÅ WWW.FLATTOGFLUE.NO

 

Helseovervåkingsprogrammet for hjortevilt, Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet vil med dette spørre kommunal viltforvaltning, fylkeskommunal viltforvaltning og fylkesmennenes miljøvernavdelinger om hjelp til å stimulere jegere, ettersøkslag og andre som håndterer hjortevilt til å registrere felte/døde dyr på nettsiden www.flattogflue.no.

Nettsiden ble etablert av Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet i2007 som et tiltak for å   forsøke å kartlegge utbredelsen, tettheten og spredningen av flått og hjortelusflue i Norge. Siden forekomsten av flått og hjortelusflue på hjortevilt gir en god indikasjon på forekomsten i et område, så tenkte vi at en registrering av mengden av disse parasittene på felt vilt ville gi pålitelige data om utbredelse og tetthet og eventuelle endringer over tid.

Målet med flattogflue.no er tosidig: Vi ønsker å frambringe kunnskap som nasjonale, regionale og kommunale myndigheter trenger i sin forvaltning, og vi ønsker å ha en nettside som gir lokale brukere (jegere, turgåere, grunneiere, helse- og veterinærvesen) lett tilgjengelig informasjon om lokale forhold.

Om det blir gjort nok registreringer på flattogflue.no, for eksempel om 10-20% av alle jegere og fallviltgrupper registrerer det de observerer, vil vi ha det datagrunnlag til å få kunnskap om  

~ sammenhengen mellom tettheten av flått og hjortelusflue og

o klima

o vegetasjon (gjengroing, beitebruk, skogbruk m.v.)

o tetthet av hjortevilt og andre ville dyr

o tetthet av husdyr

~ sammenhengen mellom disse miljøfaktorene og

o sykdom på husdyr

o sykdom hos mennesker

~ sammenhengen mellom belastningen med flått og hjortelusfluer og

o tilvekst hos hjortevilt

o kalvetall hos hjortevilt

 

På bakgrunn av slik kunnskap vil forvaltningen kunne iverksette målrettede tiltak mot flått og hjortelusflue og dermed minimalisere plagene med parasittene og sykdommene de sprer.

På lokalt plan vil kunnskap om hvor det finnes mye flått gi grunnlag for fornuftige forholdsregler for folk og husdyr, danne basis for sykdomsdiagnoser på folk og dyr og gi bakgrunn for lokale forebyggende tiltak der det er særlig risiko for parasittangrep og/eller sykdom.

For at dette registreringsprogrammet skal fungere er vi imidlertid avhengige av at jegere, fallviltgrupper og andre registrerer både hjortevilt uten og med flått. De tre årene programmet har vært i funksjon har vi f fått mange positive tilbakemeldinger, men det er fortsatt bare en svært liten andel av felte rådyr, hjort og elg som registreres på nettsiden.

Vi vil derfor be dere om å spre denne informasjonen til alle aktuelle brukere blant deres kontakter og oppfordre til registrering på nettsiden eller med vedlagte skjema.

Ring eller send oss gjerne tilbakemeldinger eller spørsmål på flattogflue@vetinst.no, eller se

på nettsiden www.flattogflue.no.

 

Bjørnar Vtrehus

veterinær, dr.med.vet.

Seksjon for vilthelse